Rynek gastronomiczny w Polsce

Możliwości w rozwoju turystyki na danym obszarze zależne są od atrakcyjności turystycznej, która tworzona jest przez wszelkie dostępne walory turystyczne oraz przez infrastrukturę turystyczna i uzupełniająca a także dostępność komunikacyjną. Wszelkie walory, które występują na danym terenie oraz infrastruktura, która tam występuje tworzą ofertę w oparciu o która to można zbudować produkt. Jest on tworzony z myślą o turystach. Oferta określonego obszaru tworzy podaż, na którą tworzy się popyt o określonej wielkości i strukturze

Usługi żywieniowe, znajdujące swoje odzwierciedlenie na rynku usług gastronomicznych, należą do najstarszych i jednocześnie najbardziej dynamicznie rozwijających się obecnie form działalności usługowej. Niemniej jednak, pojęcie, funkcje, zakres, klasyfikacje usług gastronomicznych nie mają jednolitego ujęcia.

Można zatem spotkać wiele definicji i ujęć usług gastronomicznych, co jest spowodowane różnorodnością poglądów autorów, a również obserwowanym w ostatnich latach dynamicznym rozwojem branży oraz zmianą jej znaczenia w zaspokajaniu różnorodnych potrzeb ludności. Obecnie najbardziej pełną i powszechnie stosowaną jest definicja wskazująca, że gastronomia to wyodrębniona w społecznym podziale pracy, zorganizowana działalność gospodarcza, która polega na zaspokajaniu potrzeb żywieniowych konsumentów poprzez sprzedaż gotowych potraw i napojów, stwarzanie warunków umożliwiających ich konsumpcję na miejscu sprzedaży oraz świadczenie różnorodnych usług zaspokajających potrzeby w zakresie rozrywki, odpoczynku, psychicznej regeneracji sił.

Zmiany zachodzące we współczesnym świecie sprawiają, że konsumenci zmieniają postawy i preferencje nabywcze, ujawniając swoje nowe oblicza. Rynek gastronomiczny w Polsce zmienia się dynamicznie, zarówno pod względem podaży, jak i popytu. Polacy coraz częściej korzystają z usług gastronomicznych i wydają jednorazowo w lokalach coraz większe kwoty. Odpowiedzią na zmiany w preferencjach konsumentów jest zmiana struktury rynku gastronomicznego – od ponad 10 lat udział restauracji stale się zwiększa, pomimo że ogólna liczba placówek gastronomicznych spada.